Regulamin i polityka prywatności

 

§ 1. Zakres

Niniejszy Regulamin dotyczy nabywania biletów autokarowych za pośrednictwem strony www i dokonywania płatności za ten zakup przy użyciu kart płatniczych i przelewów on-line.

§ 2. Definicje

Kupujący - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z serwisu bilet on-line w celu dokonania zakupu biletu autokarowego.

Pasażer- osoba fizyczna której imię i nazwisko figuruje na bilecie.

Przewoźnik - wybrana przez kupujacego firma zajmująca się transportem autokarowym osób fizycznych.

Strony transakcyjne - strony internetowe serwisu bilet on-line umożliwiające zakup biletów autokarowych przez internet.

Umowa - umowa przewozu zawierana przez Kupującego z Przewoźnikiem (zwanych łącznie stronami) w trakcie procesu sprzedaży biletu.

Regulamin korzystania z serwisu - którego akceptacja następuje w trakcie procesu sprzedaży biletu.

Numer GID rezerwacji - unikalny numer nadawany przez system rezerwacyjny.

Umowne warunki przewozu - szczegółowe warunki określone przez Przewoźnika dotyczące bezpośrednio przewozu określające prawa i obowiązki zarówno Przewoźnika jak i Pasażera.

Skrócone warunki przewozu - skrócone warunki przewozu drukowane na bilecie elektronicznym

§ 3. Rezerwacja, zakup i otrzymanie biletu autokarowego

Kupujący za pośrednictwem stron transakcyjnych dokonuje elektronicznego zakupu biletu autokarowego na wybrane przez siebie połączenie.

Warunkiem dokonania rezerwacji jest prawidłowe wypełnienie przez Kupującego kwestionariusza osobowego, a także akceptacja Umownych warunków przewozu oraz niniejszego regulaminu.

Bilet uważany jest za zakupiony w momencie otrzymania przez Kupującego numeru GID rezerwacji.

W przypadku pobrania opłaty przez bank i nie wygenerowania numeru rezerwacji, należy złożyć reklamację na adres pomocy technicznej bilet.online@voyager.pl. W takim przypadku nastąpi próba ponownego wygenerowania biletu w systemie lub zwrot pobranej kwoty na konto z którego dokonywano zakupu biletu.

Zakup biletu autokarowego następuje po naciśnięciu klawisza "Zamówienie z Obowiązkiem Zapłaty" znajdującego się na stronie transakcyjnej, a następnie zapłaceniu pełnej kwoty biletu poprzez jeden z oferowanych systemów płatności

Kupujący ma 15 minut na skuteczne przeprowadzenie transakcji. W przypadku przekroczenia tego limitu czasowego rezerwacja zostanie usunięta automatycznie.

Aby dokonać płatności należy posiadać konto w jednym z wymienionych serwisów bankowych, a także kwotę stanowiącą równowartość należności za bilet autokarowy. Rachunek zostaje obciążony natychmiast po dokonaniu zakupu biletu.

Osoba płacąca za bilety autokarowe nie musi być pasażerem.

W przypadku, gdy waluta rozliczeniowa karty płatniczej nie jest walutą polską, wskutek przeliczenia i różnic kursowych między bankami kwota pobrana może się różnić od ceny biletu.

Operatorem płatności jest spółka Voyager.com Sp. z o.o., która pobiera pełną kwotę transakcji i przekazuje ją dostawcy oferty, zgodnie z zawartymi umowami.

Po spełnieniu warunków niezbędnych do zakupu biletu elektronicznego Kupujący drukuje z przeglądarki internetowej bilet elektroniczny na kartce A4.

W przypadku dopuszczenia przez przewoźnika biletów SMS Kupujący w procesie zakupu będzie mógł za dodatkową opłatą otrzymać potwierdzenie zakupu biletu na wskazany telefon komórkowy Pasażera, upoważniający Pasażera do odbycia podróży zgodnie z zakupionym biletem.

Przy zakupie biletu w systemie "Bilety krajowe i dowózki do lotnisk", do ceny każdego biletu doliczana jest bezzwrotna opłata serwisowa w wys. 1,00 zł. Akceptacja warunków serwisu oznacza zgodę na wystawienie faktury elektronicznej na opłatę serwisową.

Dokonanie zakupu biletu autokarowego za pośrednictwem serwisu "bilet on- line" jest jednoznaczne z akceptacją Umownych warunków przewozu i Warunków serwisu bilet on-line w tym warunków określających i opisujących szczegółowo cenę biletu oraz opłaty manipulacyjne serwisu pobierane przy zakupie i zwrocie biletu.

Wszystkie operacje na biletach (zwrot, zmiany, zamknięcie biletu OPEN) powinny być wykonane poprzez serwis internetowy, na którym dokonano zakupu biletu lub na stronie www.voyager.pl. Minimalna opłata za dokonanie zmiany na bilecie (w tym zamknięcia biletu OPEN) przez serwis "bilet on-line" wynosi 10 zł .W przypadku problemów z dokonaniem tego typu operacji należy skontaktować się z pomocą techniczną na adres: bilet.online@voyager.pl.

Zmiany biletu zgodnie z regulaminem grupy Sindbad są wliczone w cenę biletu. Opłata serwisowa za zmianę biletu dla oferty grupy Sindbad w serwisie “bilet on-line” wynosi brutto 1,23 zł.

§ 4. Zwroty i zmiany na bilecie

Wszystkie operacje na biletach tj. zwroty i zmiany powinny być wykonane poprzez serwis internetowy, na którym dokonano zakupu biletu.

Przy zwrocie biletu zakupionego elektronicznie występuje potrącenie zgodnie z warunkami przewozu przewoźnika oraz dodatkowa opłata manipulacyjna: dla poł. międzynarodowych, oraz poł. krajowych i dowozów na lotniska w wys. 1.0% brutto wartości biletu. Nie podlegają również zwrotowi opłaty serwisowe i opłaty dodatkowe występujące przy sprzedaży biletów krajowych i dowózek do lotnisk.

Poniżej 24h przed odjazdem autobusu potrącenie za zwrot biletu zakupionego przez strony internetowe wynosi 100% wartości biletu, nawet jeśli ogólne warunki przewoźnika stanowią inaczej

§ 5. Dane osobowe

Administratorem danych osobowych, udostępnionych przez Kupującego jest Przewoźnik. Powyższe dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Umowy.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Kupującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych. W celu poprawienia danych osobowych Kupujący powinien skontaktować się poprzez e-mail na adres właściciela serwisu.

Podanie przez Kupującego nieprawidłowych danych kontaktowych tj. telefon i e-mail, co powoduje brak możliwości skontaktowania się z pasażerem czy zamawiającym, może skutkować wycofaniem transakcji z potrąceniem kosztów manipulacyjnych.

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z zasadami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 (zwanym RODO) oraz Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10.04.2018 (Dz.U. 2018 poz. 1000).

Polityka prywatności firmy Voyager.com Sp. z o.o. jest dostępna pod adresem: https://print.voyager.pl/docs/RODO/Voyager_privacy_pl.html

§ 6. Prawa i obowiązki stron

Kupujący zobowiązany jest:

korzystać ze stron transakcyjnych zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami,

nie przenosić praw wynikających z zawarcia umowy na osoby trzecie,

podać prawdziwe dane osobowe i te dotyczące płatności kartą,

nie wykorzystywać stron transakcyjnych w celu dokonania nieprawdziwych lub fałszywych rezerwacji, ani jakichkolwiek innych czynów niedozwolonych.

Kupujący oświadcza, że wszelkie informacje dostarczone przez niego w trakcie korzystania ze stron transakcyjnych są prawdziwe i zgodne z jego najlepszą wiedzą.

Przewoźnik ma prawo odstąpić od umowy w przypadku naruszenia przez Kupującego niniejszego Regulaminu, w szczególności podania nieprawidłowych danych osobowych bądź danych dotyczących karty płatniczej.

Kupujący oświadcza, że znane mu są konsekwencje cywilnoprawne i prawnokarne działań niezgodnych z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym, oraz przyjmuje do wiadomości, że o działaniach mających znamiona czynu zagrożonego przez ustawę (hacking, oszustwo itp.) będą informowane właściwe organy ochrony prawa, co nie wyłącza dochodzenia naprawienia szkody na drodze cywilnej.

§ 7. Reklamacje

Reklamacje w zakresie dokonanych rezerwacji (zakupów biletów) oraz realizacji przewozu powinny być składane w formie elektronicznej pod adres bus@voyager.pl, najpóźniej do 7 dni od zaistnienia przyczyny reklamacji.

Składana reklamacja powinna zawierać takie dane jak – numer biletu, imię i nazwisko, adres email, numer telefonu do kontaktu, datę realizacji przewozu, opis reklamacji.

O przyjęciu reklamacji i wyniku jej rozpatrzenia Voyager.com Sp.z.o.o. poinformuje Użytkownika w terminie 14 dni od jej otrzymania lub w terminie wskazanym przez Przewoźnika realizującego usługę.

Voyager.com Sp. z o.o., obsługujący serwis https://www.sindbad.pl/ oraz http://eurobus.pl/, jest Stroną w przypadku reklamacji dotyczących sposobu realizacji przewozu i usług, za które Użytkownik dokonywał płatności. Voyager.com Sp. z o.o. zastrzega jednak, że zasadność reklamacji związanych z realizacją przewozu będzie każdorazowo weryfikowana z Przewoźnikiem świadczącym usługi, na podstawie której wydana będzie ostateczna decyzja dotycząca reklamacji.

W przypadku uzasadnionej reklamacji, należność za zwrot biletów nabytych za pomocą internetowego serwisu sprzedaży odbędzie się tym samym kanałem, którym klient dokonał zakupu biletu.

Akceptacja niniejszego Regulaminu stanowić będzie jednocześnie oświadczenie, że Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu serwisu oraz Regulaminem Przewozu Przewoźnika. Brak akceptacji warunków Regulaminu uniemożliwia zakup biletu poprzez system.

Obowiązuje od dnia 01.07.2020r.
Voyager.com Sp. z o.o.ul. Ceglana 4, 40-514 Katowicetel. +48 32 256-15-53NIP: 954-23-34-937, Regon: 276800548, KRS: 0000084204wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczo-Rejestrowy, pod numerem KRS 0000084204. Kapitał zakładowy 1.000.000 PLN
 
 

Polityka prywatności 

Niniejsza polityka dotyczy ochrony prywatności użytkowników i jest realizowana w oparciu o zasady zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 (zwanym Rozporządzeniem lub RODO) oraz Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 (Dz.U. 2018 poz. 1000), które mają zastosowanie od 25 maja 2018 roku.

Voyager.com Sp. z o. o. oferuje usługi związane z handlem elektronicznym (głównie z turystyką), poprzez własne systemy informatyczne, m.in. aplikacje, strony internetowe oraz aplikacje mobilne, a także przez strony naszych partnerów i dostawców.

Administratorami danych osobowych, zbieranych i przetwarzanych w tych systemach są dostawcy usług, dla których jesteśmy usługodawcą, m.in. przewoźnicy autokarowi realizujący połączenia krajowe lub międzynarodowe oraz firmy ubezpieczeniowe, głównie zakłady ubezpieczeń.

Voyager.com Sp. z o.o. występuje w roli Podmiotu przetwarzającego dane osobowe w imieniu tych Administratorów, mając z nimi podpisane stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Szczegółowe cele i zasady przetwarzania danych osobowych przez poszczególnych Administratorów określone są w ich klauzulach informacyjnych, które udostępniamy w naszych systemach. Treść klauzuli jest użależniona od miejsca wprowadzania lub przetwarzania danych oraz od kontekstu Administratora, w stosunku do którego przetwarzane są dane (np. w celu zakupu usługi, złożenia zapytania itp).

Prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w naszych systemach jest jednym z naszych najważniejszych priorytetów. Voyager.com Sp. z o.o. ze szczególną troską dba o ochronę danych osobowych. Stosujemy odpowiednie rozwiązania techniczne i organizacyjne zapobiegające ingerencji osób trzecich w dane osobowe przetwarzane w naszych systemach i wpływające na utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa tych danych.

Dane osobowe (definicje RODO):

Zgonie z Art. 4 ust. 1 RODO: „dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

Zgodnie z Art. 4 ust. 2 RODO: „przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

Zgodnie z Art. 4 ust. 7 RODO: „administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; (…);

Zgodnie z Art. 4 ust. 8 RODO: „podmiot przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;

Zasady wprowadzania danych osobowych do systemu

Osoba przekazująca dane osobowe zaświadcza, że dane te są prawdziwe, kompletne i ma pozwolenie na ich przetwarzanie,

Dane osobowe osób niepełnoletnich przetwarzane są wyłącznie za zgoda rodziców lub opiekunów prawnych. Z naszych serwisów mogą korzystać wyłącznie osoby mające zdolność do czynności prawnych,

Usługa może zostać wykupiona w imieniu osoby trzeciej. W takiej sytuacji powiadomienie osoby, której dane dotyczą o udostępnieniu jej danych osobowych w systemach Voyager.com Sp. z o. o. pozostaje po stronie osoby zamawiającej.

Co robimy z zebranymi danymi osobowymi?

Dane są zbierane wyłącznie w związku z określoną podstawą prawną i adekwatnie w stosunku do celów przetwarzania tych danych.

Dane są m.in. zbierane, przeglądane, utrwalane, organizowane, porządkowane i modyfikowane,

Dane są przechowywane przez czas określony przez administratora,

Dane są udostępniane naszym dostawcom i partnerom,

Dane są przetwarzane w naszych systemach informatycznych

Sposoby zbierania danych

Bezpośredni - poprzez uzupełnienie wszystkich niezbędnych danych osobowych podczas wykonywania transakcji internetowej i jej finalizacji,

Pośredni - poprzez założenie konta, dzięki któremu użytkownik może zarządzać swoimi usługami (np. rezerwacjami), ma dostęp do historii transakcji, może edytować swoje dane osobowe, może korzystać z ofert specjalnych jeżeli będą dostępne w systemie i będzie zgoda marketingowa po stronie użytkownika takiego konta,

Poprzez call center - obsługę telefoniczną czynną we wskazanych godzinach pracy,

Informacje zbierane automatycznie - są zbierane podczas przeglądania oferty bez pozytywnego zakończenia procesu rezerwacyjnego. Należą do nich: adres IP, data i godzina korzystania z serwisu, rodzaj urządzenia i przeglądarki internetowej użytkownika, system operacyjny, ciąg wyświetlanych stron z których korzysta użytkownik naszych serwisów podczas przeglądania oferty,

Dane pozyskiwane z innych źródeł - możemy też otrzymywać informacje o użytkownikach naszych serwisów od naszych partnerów biznesowych, afiliacyjnych lub od niezależnych stron trzecich.

Przetwarzanie danych w systemach informatycznych Voyager.com Sp. z o. o.

Przetwarzanie danych w naszych systemach informatycznych, to w szczególności wykonywanie przez naszych pracowników różnego typu operacji służących do świadczenia usług, realizacji zamówień, sprzedaży, przechowywania danych na serwerach, tworzenia z ich wykorzystaniem baz danych. Część tych danych to dane osobowe, część związana jest z procesami dotyczącymi świadczonych usług i obejmuje historię wyszukiwania, rodzaj przeglądarki, ustawienia systemów operacyjnych, adresy IP, adresy URL, a w przypadku urządzeń mobilnych, to mogą być informacje identyfikujące ustawienia i lokalizację urządzenia. W trakcie procesu rezerwacyjnego wymagane jest podanie numeru telefonu kontaktowego oraz e-mail.

Uwaga: nigdy nie wymagamy podania numeru karty kredytowej. Operacja ta jest realizowana na stronach weryfikatorów płatności elektronicznych, z którymi nasza firma współpracuje.

Urządzenia mobilne

Voyager.com Sp. z o.o. oferuje bezpłatne aplikacje na urządzenia mobilne, za pośrednictwem których również zbieramy i przetwarzamy dane osobowe na takiej samej zasadzie jak pobieranie danych za pośrednictwem stron internetowych. Możemy rejestrować dane identyfikujące ustawienia jak również lokalizacji takich urządzeń.

Działania marketingowe

Voyager.com Sp. z o. o., po zebraniu zgody od osób zainteresowanych, może wykorzystywać ich dane osobowe także do działań marketingowych. Działania te mogą obejmować:

Wykorzystywanie danych kontaktowych do przesyłania powiadomień o produktach i usługach oferowanych w naszych serwisach,

Na podstawie otrzymanych informacji możemy zaoferować spersonalizowane oferty, jak również interesujące produkty i promocje,

Komunikacja odbywa się za pomocą poczty elektronicznej oraz wiadomości SMS,

Wszelkiego rodzaju dane osobowe wykorzystane do działań marketingowych będą użyte jedynie za zgodą użytkownika.

W każdej chwili można wycofać swoją zgodę na działania marketingowe, kontaktując się z nami pod adresem: rodo@voyager.pl

Komunikacja z użytkownikami serwisów

W celu prawidłowej realizacji naszych usług możemy kontaktować się za pomocą wiadomości SMS, pocztą elektroniczną lub telefonicznie w zależności od udostępnionych przez użytkownika informacji. Może to mieć miejsce w przypadku niedokończonych rezerwacji, problemów z płatnościami elektronicznymi, zmianą oferty, nieprzewidzianych problemów z realizacją usług, działań administracyjnych, działań związanych z bezpieczeństwem, zapobieganiem oszustwom, itp

Podczas rozmów telefonicznych możemy nagrywać rozmowy do celów kontrolnych. Nagrania przechowywane są przez ograniczony czas, a następnie automatycznie usuwane.

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:
 • zawarcie i wykonanie umowy (podst. prawna: art. 6 ust.1 b) RODO), m.in.:
  • rozpoczęcie procesu zakupu oferowanej usługi i sam jej zakup,
  • wykonanie usługi,
  • zapewnienie odpowiedniej jakości usługi,
  • konieczność przekazania istotnych informacji dotyczących usługi.
 • wykonanie ciążących na nas obowiązkach prawnych (podstawa prawna: art. 6 ust.1 c) RODO), m.in.:
  • wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,
  • udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianymi przepisami,
  • udzielanie informacji, do którego wprost jesteśmy zobowiązani z przepisów prawa.
 • wykonanie czynności wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (podstawa prawna: art. 6 ust.1 f) RODO), m.in.:
  • obrona lub dochodzenie ewentualnych roszczeń,
  • wykrywanie i zapobieganie nadużyciom,
  • marketing bezpośredni produktów własnych,
  • tworzenie zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, co obejmuje w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług, prace rozwojowe w systemach informatycznych,
  • wsparcie obsługi, w tym badania satysfakcji po zrealizowaniu usługi oraz dostosowanie obsługi w oparciu o zakupione dotychczas usługi lub złożone reklamacje.
  • wykonanie czynności wynikających z udzielonych przez Państwa zgód (podstawa prawna: art. 6 ust.1 a) RODO).
Jeśli wyrażą Państwo zgodę na wykorzystywanie swoich danych, treść tej zgody będzie określać, w jakim celu będziemy przetwarzać te dane. Każda wyrażona przez Państwa zgoda może zostać wycofana przez Państwa w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Okres przechowywania danych osobowych

Jeśli podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest wykonanie usługi, to dane przechowywane są do wykonania usługi i przez okres czasu po wykonaniu usługi odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda, to dane osobowe przetwarzane są tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. W przypadku przetwarzania danych w związku z ciążącymi na nas obowiązkami prawnymi, dane będą przetwarzane w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości. W zakresie, w jakim dane przetwarzane będą w celu kierowania do Państwa treści marketingowych, to dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania.

Które dane należy podać, a podanie których jest dobrowolne

To, które dane osobowe są obowiązkowe do podania w naszych systemach, a które mogą być podane w sposób dobrowolny, określone jest w klauzulach informacyjnych Administratorów Państwa danych osobowych. Klauzule te udostępniane są w naszych systemach na każdym etapie wprowadzania, modyfikacji i przetwarzania Państwa danych osobowych, z jakim się Państwo stykacie.

Należy zwrócić jednak uwagę, że jeśli Administrator danych wymaga wprowadzenia części danych do systemu, ponieważ jest to niezbędne do zawarcia umowy na wykonanie usługi, ale część danych jest określona jako dobrowolna do podania, to warto dokładnie zapoznać się z tym, jakie są korzyści z podania danych dodatkowych. Często bowiem niepodanie dodatkowych, niewymaganych przez usługodawcę danych osobowych może utrudnić lub wręcz uniemożliwić korzystanie z dodatkowych, ale istotnych, dostępnych funkcji systemu lub wręcz wpłynąć negatywnie na jakość usługi.

Odbiorcy danych osobowych

Voyager.com Sp z o. o. współpracuje z siecią partnerów na stronach, których reklamuje swoje moduły rezerwacyjne. Współpracuje również z dostawcami, którzy otrzymują pełne dane zebrane podczas procesu rezerwacyjnego, niezbędne do prawidłowej realizacji zakupionej usługi lub ubezpieczenia, oraz na użytek wewnętrzny do celów rozliczeniowych i analitycznych. Współpracujemy również z partnerami biznesowymi obejmującymi grupę firm, do której należy też nasza firma. Ich usługi są zintegrowane z naszymi aplikacjami, a określone dane osobowe, udostępniane w ich systemach informatycznych, są automatycznie przekazywane naszej firmie. Dane osobowe mogą również zostać udostępnione w celach rozwiązywania sporów prawnych, postępowań urzędowych na wyraźne żądanie instytucji rządowej, sądu lub organów ścigania.

Ponadto Państwa dane mogą być też przekazywane innym podmiotom przetwarzającym dane m.in.: agentom pośredniczącym w sprzedaży usług naszych partnerów, agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, firmom pośredniczącym w obsłudze klienta, firmom ubezpieczeniowym, które Państwa ubezpieczają, przewoźnikom zapewniającym transport w Państwa podróży, dostawcom usług płatniczych, firmom zapewniającym obsługę pilotów na pokładzie autokarów, którymi Państwo podróżujecie, podmiotom świadczącym usługi doradczo-konsultingowe, audytowe lub pomoc prawną oraz firmom kurierskim i świadczącym usługi pocztowe. Wymienione podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartych umów i w zakresie w jakim zostanie im to określone. lub niezależnie, mogą stać się administratorami Państwa danych osobowych, określając własne cele i środki przetwarzania, jednak wtedy podmioty takie mają obowiązek spełnienia wymogów Rozporządzenia jako administratora, w tym obowiązek przekazania Państwu niezależnie informacji na temat celów i zasad przetwarzania Państwa danych osobowych przez te podmioty.

Przysługujące Państwu prawa

Osoba korzystająca z naszych serwisów ma prawo wglądu w swoje dane, które przechowujemy w naszych bazach. W każdej chwili można się do nas zwrócić z prośbą o wykaz danych, wysyłając e-mail na adres RODO@voyager.pl

Ponadto przysługują Państwu prawa do:
 • dostępu do treści danych i do informacji o danych takich jak te zawarte w niniejszej Polityce prywatności;
 • sprostowania danych (poprawienia ich);
 • usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie;
 • ograniczenia przetwarzania danych (np. niewykonywania pewnych operacji na danych lub nieusuwania danych);
 • przeniesienia danych (eksport do pliku)
 • oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

Aby skorzystać z tych praw należy złożyć wniosek do nas lub bezpośrednio do usługodawcy będącego Administratorem Państwa danych osobowych. To w jakim stopniu będziecie mogli Państwo skorzystać z powyższych praw zależeć będzie od podstawy prawnej wykorzystywania Państwa danych oraz od celu przetwarzania. Do złożenia wniosku, możecie Państwo zostać poproszeni o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić. Niezależnie, jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, to przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Procedury dotyczące ochrony i przechowywania danych osobowych

Firma Voyager.com Sp. z o.o. wdrożyła odpowiednie procedury i standardy bezpieczeństwa oraz przygotowała odpowiednią infrastrukturę informatyczną, mających na celu zapobieganie uzyskaniu nieautoryzowanego dostępu do danych osobowych i ich niewłaściwego użycia jak również niewłaściwego przechowywania danych na swoich serwerach.

Profilowanie

Państwa dane osobowe nie są przez nas profilowane ani w żaden sposów nie podlegają decyzjom, które opierają się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, a które mogłyby wywołać wobec Państwa skutek prawny lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać. To czy Państwa dane są bądź nie są przetwarzane w ten sposób przez Administratorów Państwa danych osobowych, określone jest w klauzulach informacyjcnych tych Administratorów.

Cookies

Na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika. Pliki cookies są wykorzystywane w naszych aplikacjach w celu identyfikacji użytkownika na różnych stronach naszych serwisów, do analizowania ruchu i poprawności działania strony internetowej, do utworzenia konta użytkownika, zapamiętania danych użytkownika, wersji językowej i zarządzania swoimi rezerwacjami. Niektóre wygasają po zakończonej sesji i są od razu kasowane po zamknięciu okna przeglądarki, inne ze względów bezpieczeństwa i gdy zachodzi taka potrzeba są przetrzymywane przez dłuższy okres. Oprócz plików cookies wykorzystujemy inne narzędzia programistyczne do śledzenia np. adresów URL, pozyskiwania danych o urządzeniach i systemach operacyjnych, z których użytkownik korzysta oraz o adresie IP użytkownika itp.

Local Storage

Dla zapewnienia wygody użytkowania naszych serwisów używamy technologii Local Storage (LS), zbliżonej zasadą działania do plików cookies, mającej jednak nieco inne właściwości.

LS to wydzielona część pamięci przeglądarki, służąca do przechowywania danych zapisywanych przez serwisy. Dostęp do niej może uzyskać tylko strona internetowa działająca w tej samej witrynie (domenie), z której dane zostały zapisane, jednak inaczej niż w przypadku cookies, nie są one wysyłane przez przeglądarkę przy każdym odwołaniu do serwera. Dane w LS są długotrwale przechowywane przez przeglądarkę i nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki ani nie mają określonego czasu ważności.

Z plików cookies i Local Storage korzystamy w celach:

 • świadczenia usług;
 • dostosowywania zawartości serwisów i aplikacji do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z serwisów i aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie internetowej danego serwisu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownika czy jego miejsce zamieszkania (indywidualizowanie przekazu reklamowego) i z gwarancją wyłączenia możliwości wielokrotnego prezentowania Użytkownikowi tej samej reklamy;
 • realizacji ankiet - w szczególności by uniknąć wielokrotnej prezentacji tej samej ankiety temu samemu Odbiorcy oraz by prezentować ankiety w sposób uwzględniający zainteresowania odbiorców.

 

Zarządzanie ustawieniami przeglądarki

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym, że będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Z poziomu przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:

 • zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala Użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
 • zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Użytkownika witryn;
 • określania ustawień dla różnych typów plików cookies;
 • blokowania lub usuwania cookies.

Kompleksowe informacje dotyczące zarządzania plikami cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.:

Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies lub local storage mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w ramach naszych usług.

Informacje kontaktowe

Voyager.com Sp. z o.o.,ul. Ceglana 4,40-514 Katowice,Tel.: +48 32 775 97 10, +48 32 256 15 53,NIP: 954-23-34-937,E-Mail: voyager@voyager.pl

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Voyager.com Sp. z o.o. do konaktu w sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych: Piotr Guzera, dpo@sindbad.pl

 

 
Domis-tour
 1. pl
 2. uk
bilety autokarowe Sindbad
bilety miedzynarodowe
bilety międzynarodowe

Tanie bilety autokarowe:

Biuro Sindbad w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 58

85-097 Bydgoszcz